Reprodïm aquesta noticia que ens passa un amic indignat per aquesta obra (un altre trasvasament amagat) que s’ha fet sense declaració d’impacte ambiental, i que s’ha carregat zones humides i de bosc de ribera:

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i l’entitat Orchis-Associació Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme han denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya les irregularitats i incompliments de la legislació en les obres de connexió entre la dessaladora de Blanes i la planta potabilitzadora d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Cardedeu. Les entitats han alertat dels incompliments en l’execució dels treballs, que ressegueixen la llera de la Tordera amb un impacte que “han afectat greument a espècies i espais protegits de la Tordera”. Per això, s’ha denunciat ATLL com a promotora i responsable del projecte, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a responsable de la gestió del Domini Públic Hidràulic (DPH) i el Departament de Medi Ambient com a encarregat de vetllar pels espais naturals i la flora i fauna protegida.

Sense entrar en el debat sobre la necessitat de l’obra, els denunciants al·leguen que la tramitació del projecte i la seva execució no ha estat correcte i ha afectat espais i espècies protegides del riu inclosos a la Xarxa Natura 2000. Entre aquestes irregularitats, assenyalen que no s’ha fet la corresponent exposició pública del projecte, l’estudi d’un traçat alternatiu que no afecti directament o indirecta espais protegits, espècies animals d’interès comunitari o hàbitats d’interès comunitari. Així mateix, denuncien que les obres es van començar sense tramitar l’avaluació d’impacte ambiental ni la Memòria Ambiental prèvia del projecte. A més, no existeix la tramitació ambiental del Departament de Medi Ambient ni la de l’ACA.

La Coordinadora i Orchis també denuncien irregularitats en l’execució de les obres ja que no hi ha un programa de vigilància ambiental, no s’ha tingut en compte l’afectació sobre hàbitats i espècies d’aus protegides en època reproductora, s’ha alterat el curs del riu, s’han obert nous vials i accessos o s’han alterat els nivells freàtics.

També constaten abocaments de sediments a zones inundables així com residus sòlids i químics al curs fluvial, i la manca de seguiment del Departament i d’inspecció de l’ACA sobre l’afectació al riu. En els trams on s’han enllestit les obres, traslladen a la fiscalia que no s’han previst mesures correctores ni l’eliminació dels nous accessos oberts en el medi natural.

Per tots aquests motius, han demanat l’aturada immediata de les obres fins que es tramiti correctament el projecte i es garanteixi la protecció dels espais així com la restauració dels que han quedat afectats. Però també que “es depurin les responsabilitats necessàries per evitar casos similars” ja que s’han d’iniciar obres de ramals cap a pobles del Baix Montseny.

Anuncios