Clar i contundent, Medi Ambient torna a desestimar un nou el pla urbanístic a la zona Deltaica de Viladecans, El Parc del Delta de Viladecans, al que vam presentar al.legacions diverses entitats ecologistes.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge acaba de fer públic la resolució de la sol·licitud de document de referència sobre la Modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) per a la creació del Parc del Delta, al terme municipal de Viladecans, tramesa per la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya., a petició del Ple de l’ajuntament de Viladecans.

I conclou que:

Atès l’exposat anteriorment, es considera que la proposta continguda en l’avanç de la present Modificació puntual no és compatible amb la preservació dels valors i els requeriments ambientals d’aquest entorn, motiu pel qual caldrà estudiar alternatives d’emplaçament i avaluar els probables efectes, directes o indirectes, de la proposta sobre el medi ambient, incloent l’afectació als aspectes ambientalment rellevants. Així doncs, caldrà assegurar que l’alternativa finalment escollida doni resposta a tots els objectius i criteris plantejats en l’apartat 4.A.3r del present document de referència, així com a d’altres que puguin sorgir durant el procés de redacció del Pla. Caldrà valorar l’alternativa zero, corresponent a la no realització del pla, i comparar-la amb les diverses alternatives proposades, de conformitat amb la legislació ambiental vigent.
Així doncs, tenint en compte l’exposat anteriorment, i atès que la consolidació de les instal·lacions de l’aeroport de Barcelona ha suposat l’aïllament del flanc est de la reserva natural del Remolar – Filipines, es fa palès que les àrees situades al flanc oest que romanen lliures d’urbanització, així com la presència de la riera de Sant Climent, esdevenen elements de valor estratègic per a la connectivitat ecològica.
En qualsevol cas, caldrà que l’ISA consideri alternatives d’emplaçament, i seleccioni aquella que permeti un major grau d’assoliment dels objectius i criteris ambientals definits en el present document de referència, per tal de garantir una correcta implantació dels usos proposats en la matriu territorial.
Podeu llegir tot l’informe aquí.

Anuncios