Ens ha arribat la denúncia d’aquests companys de la comarca del Berguedà, on es volen carregar la montanya i el bosc que veieu a la foto. Han creat la Plataforma d’Oposició al Camping de la Nou. Trobareu mès info a la seva web, on podeu baixar-vos la fulla per a la recollida de firmas contra aquest nou atemptat al nostre territori i paisatje per part de interesos privats i ajuntaments venuts.

A La Nou de Berguedà, petit poble de muntanya, es vol construïr un macro-càmping i un parc d’aventures, amb el vist-i-plau de l’ajuntament. Un grup de veïns estem en contra, pel dany que suposaria per a la natura i per a la tranquilitat i l’economia del poble.

Pel que sembla, la seva superfície seria de 4 hectàrees, encara que els promotors van sol·licitar, mitjançant instància presentada a l’ajuntament l’11 de desembre del 2008, que arribés fins a les 16 hectàrees. Els promotors argumenten a l’avantdita instància que el projecte del càmping beneficiaria “a tot el municipi i els seus habitants”. Doncs bé, som habitants del poble i no ens sentim beneficiats sino perjudicats:

  • L’aprovació del projecte del càmping suposaria la presència de centenars de persones i dotzenes de cotxes a tocar de l’E.I.N. (Espai d’Interès Natural) de la Serra del Catllaràs.
  • La Serra del Catllaràs compta amb una superfície de més de 5.600 hectàrees. Va ser declarada E.I.N. pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, d’aprovació del PEIN, (DOGC 1714 d’1 de març de 1993) i el seu marc normatiu està integrat per l’avantdit decret i per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals (DOGC 556 de 28 de juny de 1986).
  • El Catllaràs és una serra poc coneguda, amb una gran biodiversitat. La flora és molt variada: en destaquem algunes fagedes, que són difícils de trobar al Berguedà. També abunden rouredes i pinedes, i boscos de ribera prop dels cursos d’aigua. Pel que fa a la fauna, hi viuen cérvols, guineus, martes, fagines, gats de muntanya, esquirols, galls fers, pu-puts, oriols i moltes altres espècies.
  • Cal destacar el que apareix a l’informe preliminar sobre el P.O.U.M. (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de La Nou de Berguedà, informe emès pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya: “La Nou de Berguedà s’inclou íntegrament dins de l’àmbit territorial del Pla de recuperació del trencalòs (Gypaetus barbatus), d’acord amb el Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya. El trencalòs està classificat com a espècie sensible a l’alteració del seu hàbitat per la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (modificada per la Directiva 97/49/CEE), com a espècie protegida de categoria A de la fauna salvatge autòctona per la Llei 22/2003, de 4 de juliol”
  • El Catllaràs està travessat per nombrosos senders, tant de Gran Recorregut (GR) com de Petit Recorregut. En concret, el GR 241 passa a tocar de la zona afectada pel càmping, i diem “a tocar” per tal de curar-nos en salut, ja que degut a la imprecisió dels plànols que consten al POUM no podem apreciar si el GR queda afectat de ple.

Anuncios