Per un cop, les institucions han reconegut la proposta de protecció que els ecologistes han demanat. Per aixó les al·legacions presentades pels companys de DEPANA han estat positives (per variar). Nota de Premsa:

El passat dia 8 de novembre va finalitzar el període d’exposició pública de “L’esborrany de l’Ordre de 2011 per la qual es declaren les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Marines d’Espanya”, en aplicació de la La Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que estableix en el seu article 43 que els espais del territori nacional i de les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció nacional, inclosa la zona econòmica exclusiva i la plataforma continental, més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d’aus incloses en l’annex IV de la mateixa Llei i per a les aus migratòries de presència regular a Espanya, seran declarades com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus”.

A Catalunya es proposen 3 grans noves zones ZEPA marines: una al nord, una altra al centre i una gran àrea situada al voltant del Delta de l’Ebre.

Es tracta d’una delimitació que se solapa parcialment amb algunes de les quals va proposar la Generalitat de Catalunya en l’ampliació de 2006. Crea tres grans àrees marines homogènies que respecten les zones ja protegides i que es troben intercalades entre aquestes.

El resultat final que planteja la nova ampliació és coherent en el conjunt i està per sobre d’objectius i interessos particulars de les diferents administracions locals. Científicament està basat en l’informe elaborat per SEO/BirdLife “Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España LIFE04NAT/ES/000049 2004-2009” on es delimiten totes aquestes àrees.

Dins d’aquesta nova proposta de delimitació té una rellevància molt especial el que siguin incloses totes les platges del Delta del Llobregat. No podem oblidar que en l’anterior delimitació del 2006, gràcies a les pressions dels diferents lobbies econòmics, el Govern de la Generalitat va excloure una de les zones més importants per a les aus marines de tot el nostre país: les platges de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat les quals van quedar excloses deliberadament de qualsevol protecció per permetre l’expectació sobre el litoral deltaico, com, per exemple, la previsió d’una possible quarta pista sobre el mar, etc.

Donada la conjuntura política en la qual es va forjar aquesta proposta, i que neix amb la ferma oposició de la Generalitat de Catalunya i els lobbies econòmics, Depana ha presentat al·legacions en favor de la nova delimitació de la ZEPA marina del Delta del Llobregat, donant raons científiques que avalen la indiscutible inclusió d’aquestes zones marina en les noves delimitacions que es proposen.

Val ressenyar que les platges del Delta del Llobregat constitueixen una zona molt significativa per a espècies tan sensibles a nivell mundial com la baldriga balear, la gavina corsa o el xatrac becllarg, entre unes altres.

Foto cortesia de Salva Solé.

Anuncios